Baş sahypa« BÄŞINJI BÖLÜM AHLAK » Musulman dogry sözlüdir

Dogry sözlän, asly bilen sözi deň gelýän adam köpçülikde at-abraý tapar, oňa ynamdarlyk bildirerler. Dogruçyllyk jemgyýetde adamlaryň biri-birine ynam bildirmegini üpjün edýän örän gowy häsiýetdir. Ahlagyň esasy dogrulykdyr. Musulmanda bolmagy zerur ajaýyp häsiýetleriň esasyda budur.
Beýik Allatagala şeýle diýipdir:
“Eý, iman edenler! Alladan gorkuň we dogry sözleri aýdyň. Şeýle etseňiz, Alla siziň işleriňizi düzeder we günäleriňizi bagyşlar.” (Ahzab, 70-71)
Pygamberimiz-de şeýle diýipdir:
“Dogrulykdan aýrylmaň. Çünki, dogrulyk ýagşylygyň ýoldaşydyr. Dogry we ýagşy bolanlar jennetlikdir. Çünki, ýalan ýaramazlygyň ýoldaşydyr. Ýalançylar we ýaramazlar jähennemlikdir.” (Et-Tergib wet-Terhib, 3 / 591)
Musulman işinde-de dogruçyllykdan aýrylmaz Pygamberimiz şeýle diýipdir:
“Dogruçyl we özüne ynam bildirilen musuman täjir (söwdagär) kyýamat gününde şehitler bilen birlikde bolar.” (Ibn Maje, Tijaret, 1)