Kitaplardan

  Pygamber alaýhyssalam: «Alymlar päk Taňrynyň ýerdäki ynamly adamlarydyr»

Baş sahypa » Sahypa barada

Hormatly adamlar!

 • Bu sahypanyň esasy mazmuny "Yslamy öwreniş gollanmasy" atly kitapdyr.
 • Sahypada ahli brauzerlerde gowy görünmegi hem-de sahypanyň internetde ýeňil açylmagy üçin  kuran aýatlarynyň we hadyslaryň arapça ýazgylary aýryldy we terjimesi galdyryldy, käbir nätakyklar düzedildi.
 • Bu kitabyň asyl nusgasyny PDF durkynda şu salgydan alyp bilersiňiz.
 • Kitap baradaky ähli bellik we teklipleriňizi şu salga iberip bilersiňiz.
 • Web-ussanyň şu kitaby ýazanlar bilen baglanşygy ýok.
 • Bu Kitap Ymam Agzam mezhebinde ýazylandygy sebäpli Yslam dinine dogry düşünmek üçin Halkymyza Gollanma we Sowgatdyr.
 • Kitap  il Halkyma peýdaly bolmagyny Allatagaladan dileg edýärin.
 • Sahypa NEJATDIN.DE diýip atlandyryldy. Nejat sözi halas bolmak, gutulmak ýaly manylary berýär. Bu dünýäde we ahyrýetde gutulyş, çykalga, ähli kynçylyklaryň çözüwi diňe Yslam dinindedir.
 •  Sahypa diňe Allatagalanyň razylygyny gazanmak umydy bilen döredildi.