Kitaplardan

    Quran:3.19. Takyk, Allanyň ýanynda (hak) din yslamdyr. Kitap berlenler özlerine (hakykaty bildirýän) ylym geleninden soň, aralaryndaky göriplik sebäpli, çaprazlyga düşdüler. Kim Allanyň aýatlaryny inkär etse (bilip goýsun), Allanyň hasaby (jezasy) örän çalt geler.

Baş sahypa » Baglanşyk
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Adyňyz (isleseňiz)
e-mail (isleseňiz)
Maglumatyňyz (hökman)
maglumat (max: 9 mb)
Suratdaky sanlary giriz