Baş sahypa« ÜÇÜNJI BÖLÜM HALALLAR WE HARAMLAR » Mal soýmanyň mekrulary

Maly kybladan başga tarapa öwürmek, kellesini göwresinden aýyrmak, maly soýuljak ýere süýräp äkitmek, maly ýatyranyňdan soňra, göz öňünde pyçagy igelemek, başga mallaryň ýanynda ýa-da olaryň göz öňün-de soýmak, malyň jany çykmadan öň derisini ýüzmäge başlamak, maly boýun tarapyndan kesmek we damarlary keseniňden soňra pyçagy süňküň içindäki ýilige ýetirmek ýaly ezýet bermek mekrudyr.