Baş sahypa« ÜÇÜNJI BÖLÜM HALALLAR WE HARAMLAR » Mal soýmanyň sünnetleri

1. “Bismilläni” bilen birlikde tekbir getirmek, ýagny “Bismillahi Allahu Ekber” diýmek. 

2. Malyň we ony soýýanyň kybla tarapa öwrülmegi.

3. Malyň kybla öwrülip, sol (çep) tarapyna ynjytman ýatyrylmagy.

4. Düýäni aýakda bogazyň göwüs bilen birleşýän ýerinden, beýleki mallary bolsa bogazyň alkyma ýakyn ýerinden kesmek.

5. Bokurdak we gyzylödek bilen gan damarlarynyň baryny kesmek.

6. Öňünden pyçagy oňat çalyp, ýiti ýagadaýa getirmek.