Kitaplardan

    Quran:13.37. Ine, şeýdip, Biz ony (Kurany) arap dilinde hikmetli höküm edip inderdik. Eger sen özüňe gelen (bu) ylymdan soň, olaryň haýy-höweslerine eýerseň, (bilip goýgun) seni Alladan (gorajak) ýardamçy hem ýokdur, goragçy hem ýokdur.

Baş sahypa BIRINJI BÖLÜM YNANÇ

YSLAMDAKY MEZHEPLER