Kitaplardan

    Quran:3. 118. Eý, iman getirenler! Siz özüňizden (musulmanlardan) galanlaryny (kapyrlary) dost tutunmaň! (Sebäbi) olar (kapyrlar) size zyýan bermekde çetde durmazlar. (Olar) siziň kynçylyga düşmegiňizi islärler. Olaryň (size) kineleri agyzlaryndan çykýan (sözlerden) bellidir. Gursaklarynyň (ýürekleriniň) gizleýän zatlary (kineleri) bolsa has uludyr. Eger akylyňyzy ulanar bolsaňyz, bes, Biz size aýatlarymyzy beýan etdik.

Baş sahypa ALTYNJY BÖLÜM PYGAMBERIMIZ Hz. MUHAMMET ALEÝHISSALAM

ALTYNJYBÖLÜM

PYGAMBERIMIZHz. MUHAMMETALEÝHISSALAM

PYGAMBERIMIZIŇ ÖMRI