Kitaplardan

    Hasan (goý, Beýik Taňry oňa rehimdarlyk etsin!): «Alymlaryň syýasynyň agramy şehitleriň gany bilen bile ölçeler. Ýöne alymlaryň syýasynyň agramy şehitleriň ganyndan agyr geler» diýdi.

Baş sahypa » Maglumatlary gözlemek isleseňiz