Kitaplardan

    Hatim al-Asama rahmetullah aýdypdyr: «Howlukmaçlyk – şeýtandandyr, emma pygamberiň (s.a.w.) sünnetinden alnan şu bäş zatda howlukmalydyr: 1) gelen myhmany naharlamakda; 2) ölen adamy jaýlamakda; 3) kämillik ýaşyna ýeten gyzyňy äre bermekde; 4) karzlaryňy gaýtarmakda; 5) günä iş edeniňden soň toba etmeklikde».

Baş sahypa » Sahypanyň ülňi